Política de protecció de dades

Política de protecció de dades

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a la GESVIVER SL. Per això, i segons s’estableix al Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al  tractament dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme respecte al tractament i la protecció de les seves dades de caràcter personal.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials i/o als criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. Per això, l’entitat es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s’accedeixi a la web.

Data darrera actualització: 13/11/2023

1. Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

GESVIVER SL
CIF: B- 63.915.557
Domicili: C/Consell de Cent 335
Telf: 93 481 36 96
Mail contacte: info@gesviver.cat

2. Amb quines finalitats tractem les teves dades, quina és la base legal per al tractament i durant quant de temps els conservem?

A Gesviver SL tractem les teves dades personals amb les finalitats següents:

2.1. FORMULARI CONTACTE WEB

Finalitat del tractament: Gestionem les teves dades de contacte per atendre consultes i sol·licituds que ens facis a través del formulari “contacte”.
Legitimació: La base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera prestat al moment de facilitar les teves dades a través del present formulari.

Termini de conservació de les dades: Les dades s’eliminaran un cop atesa la sol·licitud.

2.3. CONTACTES D’USUARIS D’ACTIVITATS I ALTRES SERVEIS

Finalitat del tractament: Gestionem les teves dades per organitzar les activitats i serveis a els que participa i per enviar-te comunicacions informatives relacionades amb futures activitats de l’entitat que puguin ser del vostre interès així com l’enviament dels butlletins electrònics.

Legitimació: La base legal per al tractament és el teu consentiment que ens has atorgat a el moment de participar a les activitats de Gesviver SL.

Termini de conservació de les dades: Les dades es mantindran mentre l’usuari no sol·liciti la seva supressió.

2.4. CLIENTS

Finalitat del tractament: Gestionem les teves dades per la prestació del servei de lloguer de espais del Viver d’Argentona, gestió administrativa, econòmica i comptable, incloses les comunicacions necessàries per dur a terme les gestions esmentades.

Legitimació: La base legal pel tractament és la relació contractual.

Termini de conservació de les dades: Les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts a la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

2.5. PROVEÏDORS I COL·LABORADORS

Finalitat del tractament: gestionar les relacions professionals amb els proveïdors i col·laboradors, gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

Legitimació: La base legal per al tractament és l‟existència d‟una relació contractual.

Termini de conservació: Les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts a la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

3. A qui comuniquem les teves dades?

L’entitat no comunicarà les teves dades a tercers tret d’obligació legal. No està prevista la transferència internacional de dades.

4. Informació sobre la qualitat de les dades:

Les dades que et sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas no està obligat a facilitar-nos-los. Així mateix, l’usuari assegura que totes les dades que ens facilita són certes i pertinents per a la finalitat per la qual els sol·licitem. Gesviver SL assumeix també el compromís de no demanar informació innecessària sobre el usuari.

Per tal de mantenir actualitzats els nostres arxius de dades personals, preguem ens comuniqueu qualsevol canvi o modificació que s’hi produeixi.

5. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?

El titular de les dades té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant la entitat. A continuació, t’indiquem els teus drets:

Dret d’accés, rectificació i supressió: El titular de les dades tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollits.

Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, el titular de les dades podrà oposar-se al tractament de les dades. La entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: El titular tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura
mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret a reclamar davant de l’AEPD: T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AGPD.- www.agpd.es) en cas que no hagi vist satisfets el exercici dels teus drets aquí indicats.

Per exercir aquests drets pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@gesviver.cat, identificant a la teva petició la següent informació:
– Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
– Adreça de contacte
– Dret que vol exercir
– Sobre quines dades concretes formula la vostra petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la vostra petició a través del mateix mitjà que hi hagi utilitzat inicialment.

6. Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, abast, context i finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques , l’ entitat aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmesos, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no  autoritzades a aquestes dades.