Política de devolucions

Dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat (diferent del transportista) adquireixi la possessió material de la comanda o -en cas de lliuraments parcials d’una mateixa comanda-, el dia que el client o un tercer per vostè indicat (diferent del transportista) hagi adquirit la possessió material de l’últim dels béns d’una comanda.

Per exercir el dret de desistiment, us heu de notificar a Dario Olaortúa Rumeu, Consell de Cent 335. 08007 Barcelona la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal). Podreu utilitzar el model de formulari de desistiment al qual podeu accedir sol·licitant-lo per correu electrònic a info@gesviver.cat. Si es recorre a aquesta opció, comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a lexercici de la seva banda daquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

El dret de desistiment no serà aplicable al subministrament de:
• Béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
• Béns precintats que no siguin aptes per ser tornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
• Béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part del client, tornarem tots els pagaments rebuts incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense demora indeguda alguna i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, llevat que hagi disposat expressament el contrari; en qualsevol cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. En qualsevol cas, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagi presentat prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

El client haurà de tornar directament els béns a Dario Olaortúa Rumeu prèvia comunicació per la seva banda al telèfon 93 481 36 96, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data a la que comuniqui la decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. El client haurà d’assumir el cost directe de la devolució dels béns.

El client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.