Política de compres

1.- IDENTIFICACIÓ

El titular de la botiga on line a l’espai web www.elviverdargentona.cat (d’ara endavant, la web) és DARIO OLAORTUA RUMEU , amb domicili social al Consell de Cent 335 Barcelona, i amb NIF 46.206.796 A

Aquestes condicions generals de compra (d’ara endavant, les “condicions generals de compra”) regulen l’adquisició, a través de la pàgina web www.elviverdargentona.cat per part dels clients de Dario Olaortua Rumeu (d’ara endavant el “client”) dels productes oferts a través de la botiga on-line. Aquestes condicions generals de compra estan complementades per l‟avís legal d‟aquesta web que el client pot consultar a través de l‟enllaç específic de l‟avís legal: https://elviverdargentona.cat/avis-legal/

Dario Olaortúa Rumeu podrà modificar de forma unilateral, en qualsevol moment que estime oportú la configuració del present, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de forma temporal o definitiva, així com impedir-ne l’accés procurant informar lusuari daquest canvi a través del seu correu electrònic, la seva publicació a la pàgina, sempre que les circumstàncies els ho permetin.

2.- REGLES DE CONDUCTA

L’usuari assumeix la responsabilitat del correcte ús de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estén a:
• Utilitzar aquest lloc web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
• No fer cap compra falsa o fraudulenta. En cas raonablement que es consideri que ha fet una compra d’aquesta naturalesa, es podria cancel·lar i s’informarà les autoritats pertinents.
• Proporcionar informació de contacte veraç i lícita, com ara adreça de correu electrònic, adreça postal o altra informació (consulteu l’avís legal).

3.- LLENGUA, EDAT MINIMA DE CONTRACTACION I AMBIT GEOGRAFIC

L’usuari podrà formalitzar, al seu gust, el contracte de venda dels productes en qualsevol dels idiomes en què aquestes condicions estiguin disponibles en aquest lloc web i que són:
• Català
• Castellà
• Anglès

Segons l’art. 1263 del Codi civil, els menors d’edat no emancipats i els incapacitats no poden formalitzar contractes de compravenda a distància sense el consentiment exprés dels pares o tutors.

L’usuari/client declara ser major i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra de DARIO OLAORTUA RUMEU. No obstant això, accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la botiga en línia té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Espanya. Dario Olaortúa Rumeu no garanteix que el lloc web compleixi les legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment.

Dario Olaortúa Rumeu s’eximeix de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’accés, ni garanteix els enviaments o la prestació de serveis fora d’Espanya.

4.- OPERATIVA DE LA BOTIGA VIRTUAL

Per realitzar compres en línia serà necessari que el client es registri o s’hagi registrat com a usuari de la botiga en línia i accepti les presents condicions generals de compra. L’acceptació de les condicions generals de compra significarà l’acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les condicions generals de compra a la versió publicada per Dario Olaortúa Rumeu en el moment de l’accés del client a la botiga online.

La botiga on line està destinada a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris. en dir per al consum propi del client o de les persones en nom del qual el client estigui legalment autoritzat per actuar.

En virtut de l’anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la botiga en línia.

4.1.- El procés de compra

Els usuaris degudament registrats poden comprar al lloc web a través dels mitjans i formularis establerts. Heu de seguir el procediment de compra i/o compra en línia de DARIO OLAORTUA RUMEU, durant el qual es poden seleccionar i afegir diversos productes i/o serveis a la cistella, cistella o espai de compra final i finalment fer clic a: “COMPRAR / ANAR A CAIXA”.

Així mateix, l’usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que se sol·licita a cada pas, encara que durant el procés de compra podrà modificar les dades de compra.

Abans de realitzar la comanda es presentarà al client un resum identificant el/s producte(s) afegits al carret de compra, el seu preu total (transport i impostos inclosos) amb cadascun dels conceptes desglossats i les dades d’enviament de la comanda, perquè el client confirmi el mateix mitjançant clic al botó amb l’expressió fer la comanda’.

A continuació, l’usuari rebrà un correu electrònic confirmant que DARIO OLAORTUA RUMEU ha rebut la comanda o sol·licitud, és a dir, la confirmació. I, si escau, també s’informarà per correu electrònic quan se n’enviï la compra. En qualsevol cas, aquesta informació podrà estar també a disposició de lusuari a través de la seva connexió personal amb el lloc web.

Un cop acabat el procediment de compra, l’usuari accepta que el lloc web generi una factura electrònica que es farà a l’usuari a través del correu electrònic. I, si escau, a través del seu espai de connexió personal al lloc web. Així mateix, l’usuari pot, si ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-la a Dario Olaortúa Rumeu utilitzant els espais de contacte de la pàgina web o mitjançant les dades de contacte facilitades anteriorment.

L’usuari reconeix ser conscient, en el moment de la compra, de determinades condicions particulars de venda que es refereixen al producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, la imatge d’aquest al lloc web, indicant, com a exemple, però no exhaustiva, i tenint en compte cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, forma en què es duran a terme i /o tenint en compte cada cas; i reconeix que el compliment de lordre de compra o adquisició materialitza la plena i completa acceptació de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

4.2. informació dels productes, garantia legal i preus

Dario Olaortúa Rumeu ofereix productes perquè des d’un aparell electrònic, el client els pugui adquirir sense necessitat de desplaçar-se.

Els productes subministrats es troben subjectes a la garantia legal recollida al Títol VI del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries

Dario Olaortúa Rumeu informa que tots els preus mostrats a la botiga on-line inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Dario Olaortúa Rumeu es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la venda de forma temporal o definitiva, sense que aquesta facultat exclogui l’obligació de DARIO OLAORTÚA RUMEU donar compliment a les contractacions prèviament efectuades pels seus clients.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments implicats durant les transaccions realitzades al lloc web podran arxivar i conservar-se als registres informatitzats de Dario Olaortúa Rumeu per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en qualsevol cas, respectant la normativa de protecció de dades i segons la nostra política de privadesa que pot consultar aquí POSAR EL LINK QUE CORRESPONGUI www.elviverdargentona.cat

4.3 Preparació de comandes i enviaments

Dario Olaortúa Rumeu garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen a la botiga, si bé puntualment pot no garantir la disponibilitat dels mateixos per a tots els clients i en els volums requerits per aquests en el moment d’efectuar la comanda. Les especificitats de cada producte i les condicions i els terminis de lliurament s’expliquen a la pàgina web.

Totes les ordres de compra online rebudes per Dario Olaortúa Rumeu estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o força major (clàusula d’aquestes condicions) afecti la prestació dels mateixos i/o la prestació de serveis. En cas que sorgeixin dificultats pel que fa al subministrament de productes o no als productes en estoc, Dario Olaortúa Rumeu es compromet a posar-se en contacte amb l’usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en forma d’import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d’un servei sigui inviable.

4.4 Lliurament a domicili

El repartiment a domicili es realitza a tot l’Estat Espanyol amb una empresa externa de missatgeria, completament equipats perquè els productes arribin en les millors condicions a l’adreça escollida pel client, en un màxim de 4 dies des de la sortida sempre que el comanda hagi estat realitzada entre dilluns i divendres.

4.5 Recollida a les instal·lacions de Dario Olaortúa Rumeu

Dario Olaortúa Rumeu ofereix la possibilitat que el client passi a recollir la comanda en un dels nostres punts. Si aquesta fos la seva opció, el punt de venda s’encarregarà de mantenir la comanda en perfecte estat de conservació fins a la recollida.

Horaris de lliurament i espais
Dilluns a divendres, de 9 a 15h
Plaça Reial 10, 1r 2a 08002 Barcelona
Contacte: 93 481 36 96

El client tindrà un termini de 30 dies des que la comanda estigui disponible, per recollir-la. En cas que transcorregut aquest període, la comanda no hagi estat lliurada al client, per causa no imputable a DARIO OLAORTUA RUMEU, entendrem que decideix desistir del contracte i ho considerarem resolt. En conseqüència, us tornarem el pagament realitzat sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què considerem resolt el contracte. La devolució es realitzarà pel mateix mitjà de pagament amb què es va abonar.

Dario Olaortúa Rumeu no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que ha de respondre civilment. En termes generals, i d’acord amb el que estableix la normativa vigent, Dario Olaortúa Rumeu no es farà responsable quan els danys i perjudicis causats al comprador siguin causats per culpa exclusiva o per la de les persones que han de respondre civilment.

4.6 Despeses de servei

Les despeses de lliurament a domicili per comanda seran les següents:
• El cost és de 5€
• A partir de 150€ d’import de compra les despeses d’enviament són gratuïtes
• Si la compra es recull al punt de Dario Olaortúa Rumeu no hi ha despeses d’enviament són gratuïtes.

4.7 Incidències i atenció al client

En el supòsit que rebi algun producte defectuós, que algun dels productes sol·licitats no s’hagués rebut o que es rebés algun producte no sol·licitat, ho haurà de comunicar de forma immediata al correu electrònic info@gesviver.cat i procedirem a resoldre la referida incidència com més aviat millor.

L’usuari pot fer arribar també a Dario Olaortúa Rumeu les queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que desitgi.

A més, disposem de fulls oficials de reclamació a disposició dels clients a través del correu electrònic info@gesviver.cat

5.- DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE:

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si en el moment de l’emissió de la comanda, DARIO OLAORTUA RUMEU detectés la manca d’existències en algun dels productes sol·licitats, es notificarà al client immediatament. A més, l’import de l’article cobrat i no enviat s’abonarà al client en els dies següents, pel mateix mitjà de pagament utilitzat a la compra.

6.- FACTURACIÓ I FORMES DE PAGAMENT

Per a aquells clients que requereixin disposar de factura de la compra realitzada, es fa constar que dacord amb el Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre pel qual saprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de factures serà el dia 16 del mes següent a la data en què s’hagi fet la compra.

Dario Olaortúa Rumeu garanteix al Client la total seguretat de les transaccions, ja que disposa dels estàndards tecnològics més actuals en la data de posada en funcionament de la botiga online, quant a protocols i serveis de seguretat.

El pagament es pot fer mitjançant les targetes de crèdit o dèbit següents:
• Visa
• American Express
• MasterCard

Les ordres de compra o adquisició en què l’usuari selecciona com a mitjà de pagament la transferència bancària es reservarà durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder sortir el temps suficient perquè el sistema de pagament utilitzat per DARIO OLAORTÚA RUMEU per el lloc web tingui en compte la transferència bancària. Quan el sistema rep la transferència, la comanda es prepararà i gestionarà per enviar-la.

Mitjançant aquest mètode de pagament, lusuari ha dassegurar que introdueix correctament limport exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència per a la transferència. En cas d’error, Dario Olaortúa Rumeu no podrà validar la comanda que serà cancel·lada

7.- POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

La Fundació ofereix als seus clients un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda per fer canvis i devolucions, sempre que el producte no s’hagi utilitzat, es presenti en perfecte estat i amb tots els accessoris i embalatge original. Si no, no s’acceptarà.

Per a canvis i devolucions hi ha dues opcions:
1. A les oficines de Gesviver : (GRATUIT)
2. Canvis a domicili: 5€*

Procediment:

Enviar un correu a info@gesviver.cat indicant:
• Nom Cognoms:
• Número Comanda:
• Article que vols que t’enviem:
• Horari disponible per a la recollida:

L’article ha de trobar-se en les mateixes condicions en què va ser comprat (a la seva caixa o embalatge original i en el mateix estat en què va arribar).

Ens posarem en contacte el més aviat possible per confirmar la recollida per agència al domicili indicat.

*IMPORTANT: Si el canvi es deu a un error per part de Gesviver, l’entitat assumirà les despeses extres de transport associades. En cas contrari, el client haurà d’abonar l’import extra de 5€ amb el mateix mètode de pagament utilitzat a la compra. En cas que la compra s’hagi abonat amb targeta bancària, és imprescindible que el titular presenti el justificant de compra original i el resguard de l’operació. Per fer el reemborsament, necessitarem que ens facilitis les teves dades bancàries.

Aconsellem protegir o salvaguardar l’embalatge que utilitzem per enviar. En cas de no disposar de l’embolcall original, caldrà substituir-lo per un de similar perquè arribi en perfectes condicions. Si veiem que l’article no arriba en perfectes condicions, pot afectar aquest canvi.

8.- GARANTIA LEGAL I RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA

Els productes estan coberts per una garantia legal de tres anys davant de les faltes de conformitat en virtut del que preveu la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris ( Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre). En virtut d’aquesta Llei, el consumidor té dret a reclamar davant del venedor i, en determinats casos, davant del fabricant davant de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del bé en els terminis i condicions que s’hi estableixen.

Si la manca de conformitat del producte es manifesta durant els dos anys següents al lliurament del bé, s’entén que la fallada ja existia quan es va lliurar el producte, llevat que es demostri el contrari o quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o el caràcter de la manca de conformitat.

Si la manca de conformitat es manifesta després d’aquests dos primers anys, correspondrà al Client demostrar que el defecte és d’origen perquè quedi cobert per la garantia legal.

En cas de defecte de conformitat procedirem, a càrrec nostre, al restabliment de la conformitat del producte mitjançant la reparació/substitució o reducció del preu, tal com estableixen les vigents disposicions legals.

L’assistència en garantia requereix la presentació prèvia de la factura de compra.

9.- DRET A DESESTIMENT

Dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat (diferent del transportista) adquireixi la possessió material de la comanda o -en cas de lliuraments parcials d’una mateixa comanda-, el dia que el client o un tercer per vostè indicat (diferent del transportista) hagi adquirit la possessió material de l’últim dels béns d’una comanda.

Per exercir el dret de desistiment, us heu de notificar a Dario Olaortúa Rumeu, Consell de Cent 335. 08007 Barcelona la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal). Podreu utilitzar el model de formulari de desistiment al qual podeu accedir sol·licitant-lo per correu electrònic a info@gesviver.cat. Si es recorre a aquesta opció, comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a lexercici de la seva banda daquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

El dret de desistiment no serà aplicable al subministrament de:
• Béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
• Béns precintats que no siguin aptes per ser tornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
• Béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part del client, tornarem tots els pagaments rebuts incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense demora indeguda alguna i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, llevat que hagi disposat expressament el contrari; en qualsevol cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. En qualsevol cas, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagi presentat prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

El client haurà de tornar directament els béns a Dario Olaortúa Rumeu prèvia comunicació per la seva banda al telèfon 93 481 36 96, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data a la que comuniqui la decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. El client haurà d’assumir el cost directe de la devolució dels béns.

El client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

10.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que l’usuari faciliti a Dario Olaortua Rumeu en el procés de compra online seran gestionats amb l’única finalitat de tramitar la seva comanda i formalitzar la compra. La base legal per al tractament és la relació contractual establerta.

No es durà a terme la transferència internacional de les vostres dades i no seran comunicats a cap tercer excepte per obligació legal.

Dario Olaortua Rumeu us informa com a Responsable del tractament de les vostres dades que té reconeguts els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades. Per exercir aquests drets podeu enviar un mail a info@gesviver.cat

En cas que no hagi vist satisfet els seus drets aquí indicats us recordem que podeu interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dada

La gestió de la botiga en línia es duu a terme a través de la plataforma de GESVIVER, S.L., amb qui s’ha subscrit el contracte d’encàrrec oportú del tractament de dades.

11.- PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA:

En compliment de l’obligació d’informació als consumidors establerta a l’Art. 14 del Reglament (UE) 524/2013 sobre Resolució de litigis en línia en matèria de consum, Dario Olaortua us informa que la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de conflictes en línia que es troba disponible al següent enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES i on podreu posar les vostres reclamacions per intentar arribar a una solució extrajudicial, si residiu a la UE.

12.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

L’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.